English Version


TOTAL XPRESSION vindt jouw privacy belangrijk. We werken daarom volgens de GDPR (AVG) richtlijnen en verwerken alleen gegevens die we nodig hebben voor (verbetering van) onze diensten en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over jou en jouw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen jouw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die Total Xpression daarop biedt. Deze privacyverklaring beschrijft welke informatie over jou door ons wordt verzameld, waarvoor deze informatie wordt gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze informatie met derden kan worden gedeeld. We leggen jou ook uit hoe we jouw gegevens opslaan en hoe we jouw gegevens beschermen tegen misbruik en welke rechten je hebt met betrekking tot de persoonlijke gegevens die je ons verstrekt.

Neem voor vragen over ons privacyverklaring contact op met ons. Je vindt de link aan het einde van deze verklaring.

OVER DE GEGEVENSVERWERKING

Hieronder kunt je lezen hoe we jouw gegevens verwerken, waar we deze opslaan (of bewaren), welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens beschikbaar zijn.

INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN (COOKIES)

Wanneer je de site bezoekt, verzamelen we automatisch bepaalde informatie over jouw apparaat, waaronder informatie over jouw webbrowser, land, netwerklocatie, tijdzone. Bovendien verzamelen we tijdens het browsen op de site informatie over de afzonderlijke webpagina’s die je bekijkt en informatie over hoe je omgaat met de site. We verwijzen naar deze automatisch verzamelde informatie als "Apparaat informatie". 

We verzamelen apparaat informatie met behulp van de volgende technologieen:

- "Cookies" zijn gegevensbestanden die op jouw apparaat of computer worden geplaatst en bevatten vaak een anonieme unieke identificatie. Ga naar http://www.allaboutcookies.org voor meer informatie over cookies en het uitschakelen van cookies.

- "Logbestanden" volgen acties die op de site plaatsvinden en verzamelen gegevens, waaronder: browsertype, internetprovider, verwijzende bronnen/ exit-pagina's en datum- / tijdstempels.

Wanneer je een opdracht geeft of een vraag stelt, verzamelen we bepaalde informatie van jouw, waaronder jouw naam, factuuradres, verzendadres, betalingsinformatie (inclusief creditcardnummers, e-mailadres en telefoonnummer). Aangeduid als, "bestelinformatie".

Als we het hebben over 'Persoonlijke informatie' in deze privacyverklaring, hebben we het zowel over apparaat informatie als over bestelinformatie.

BEVEILIGING

Alle gegevens die je verstuurd naar onze website worden middels SSL versleuteld ter bescherming van jouw persoonlijke gegevens. Deze worden opgeslagen op een beveiligd systeem. Verder zijn er technische noodzakelijke maatregelen genomen om jouw gegevens te beschermen. 

HOE GEBRUIKEN WE JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

We gebruiken de contactgegevens die we in het algemeen verzamelen om opdrachten die via de site zijn geplaatst, uit te voeren (inclusief het verwerken van jouw betalingsinformatie, het regelen van eventueel een verzending en het verstrekken van facturen en / of orderbevestigingen.

Daarnaast gebruiken we deze contactgegevens om:

- Opdrachten uit te kunnen voeren;

- Te kunnen communiceren met je;

- Onze verkregen opdrachten te screenen op potentieel risico of fraude;

- Informatie te verstrekken;

- Afhandeling betaling;

PERSOONLIJKE INFORMATIE DELEN

(GEGEVENSVERWERKINGSOVEREENKOMST)

We kunnen jouw persoonlijke informatie delen met zakelijke partners wanneer dit nodig is om het project te voltooien. Wanneer er persoonlijke informatie gedeeld moet worden dan wordt er tussen de partijen een, ‘Gegevensverwerkingsovereenkomst’ gesloten.

We gebruiken Google Analytics ook om ons te helpen begrijpen hoe onze klanten de site gebruiken – Je kan hieronder lezen over hoe Google jouw persoonlijke informatie gebruikt: <a href="https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/" target="_blank">Google Privacy</a>. Je kan jezelf hier ook afmelden voor Google Analytics: <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank">Google Opt Out</a>

Ten slotte kunnen we jouw persoonlijke informatie ook delen om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, om te reageren op een dagvaarding, huiszoekingsbevel of ander rechtmatig verzoek om informatie die we ontvangen, of om onze rechten op een andere manier te beschermen.

JOUW RECHTEN

Als Europese ingezetene, hebt je recht op toegang tot persoonlijke informatie die wij over jouw hebben. Je kan vragen dat jouw persoonlijke informatie wordt gecorrigeerd, bijgewerkt of verwijderd. Als je van dit recht gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens.

Als u een Europese ingezetene bent, merken we bovendien op dat we jouw informatie verwerken om opdrachten te vervullen of anderszins om onze legitieme zakelijke belangen na te streven zoals hierboven vermeld. Houd er bovendien rekening mee dat er geen persoonlijke of gevoelige bedrijfsinformatie buiten Europa wordt overgedragen.

DATARETENTIE

Wanneer je informatie via de site geeft, bewaren wij jouw informatie voor onze administratie zolang als nodig is om jou service en ondersteuning te kunnen bieden, tenzij of totdat je ons vraagt om deze informatie te verwijderen. Administratieve gegevens worden 7 jaar bewaard om te voldoen aan de wettelijke administratieplichten.

VERANDERINGEN

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken om bijvoorbeeld wijzigingen in onze werkwijzen weer te geven of om andere operationele, wettelijke of regelgevende redenen.

MINDERJARIGEN

De site is niet bedoeld voor personen jonger dan 16 jaar.

NEEM CONTACT OP

Neem voor meer informatie over onze privacyverklaring, als je vragen hebt of als je een klacht wilt indienen, neem dan contact met ons op via onderstaande link.

Klink hier om contact op te nemen

Our Privacy Statement

TOTAL XPRESSION cares about your privacy. We therefore only process data that we need for (improving) our services and handle the information we have collected about you and your use of our services with care. We never make your data available to third parties for commercial purposes.

This privacy policy applies to the use of the website and the services provided by Total Xpression on it. This privacy policy describes what information about you is collected by us, what this information is used for and with whom and under what conditions this information may be shared with third parties. We also explain to you how we store your data and how we protect your data against misuse and what rights you have with regard to the personal data you provide to us.

If you have any questions about our privacy policy, please contact our contact person for privacy issues. You will find the contact details at the end of our privacy policy. About the data processing. Below you can read how we process your data, where we store it (or have it stored), which security techniques we use and for whom the data is available.

INFORMATION WE COLLECT (COOKIES)

When you visit the Site, we automatically collect certain information about your device, including information about your web browser, time zone, and some of the cookies that are installed on your device. Additionally, as you browse the Site, we collect information about the individual web pages or products that you view, what websites or search terms referred you to the Site, and information about how you interact with the Site. We refer to this automatically-collected information as “Device Information”.

We collect Device Information using the following technologies:

- “Cookies” are data files that are placed on your device or computer and often include an anonymous unique identifier. For more information about cookies, and how to disable cookies, visit http://www.allaboutcookies.org.

Additionally when you make a purchase or attempt to make a purchase through the Site, we collect certain information from you, including your name, billing address, shipping address, payment information (including credit card numbers, email address, and phone number. We refer to this information as “Order Information”.

When we talk about “Personal Information” in this Privacy Policy, we are talking both about Device Information and Order Information.

SECURITY

All data that you send to our website is encrypted using SSL to protect your personal data. These are stored on a secured system. Further we do everything needed to protect your data. 

HOW DO WE USE YOUR PERSONAL INFORMATION?

We use the Order Information that we collect generally to fulfill any orders placed through the Site (including processing your payment information, arranging for shipping, and providing you with invoices and/or order confirmations). Additionally, we use this Order Information to:

- To be able to perform our services for you

- Communicate with you;

- To be able to perform our services for you;

- Screen our orders for potential risk or fraud;

SHARING YOUR PERSONAL INFORMATION

We can share your Personal Information with business partners only when it is necessary to complete the project. When personal information needs to be shared, a "Data Processing Agreement" is concluded between the parties.

We also use Google Analytics to help us understand how our customers use the Site -- you can read more about how Google uses your Personal Information here: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. You can also opt-out of Google Analytics here: <a href="https://tools.google.com/dlpage/gaoptout" target="_blank">Google Opt Out</a>

Finally, we may also share your Personal Information to comply with applicable laws and regulations, to respond to a subpoena, search warrant or other lawful request for information we receive, or to otherwise protect our rights.

YOUR RIGHTS

If you are a European resident, you have the right to access personal information we hold about you and to ask that your personal information be corrected, updated, or deleted. If you would like to exercise this right, please contact us through the contact information below.

Additionally, if you are a European resident we note that we are processing your information in order to fulfill assignments we might have with you (for example if you make an order through the Site), or otherwise to pursue our legitimate business interests listed above. Additionally, please note that no information shall be transferred outside of Europe.

DATA RETENTION

When you place information through the Site, we will maintain your Information for our records as long as necessary to be able to give you service and support unless or until you ask us to delete this information. Administrative data is kept for 7 years to comply with the Dutch statutory administration obligations.

CHANGES

We may update this privacy policy from time to time in order to reflect, for example, changes to our practices or for other operational, legal or regulatory reasons.

MINORS

The Site is not intended for individuals under the age of 16.

CONTACT US

For more information about our privacy policy, if you have questions, or if you would like to make a complaint, please contact us by use our contact form at the website.

Click here to contact us